นิยามที่ดีที่สุด
ดีแา

าๅ่ิ่่าเก่าิ่ื---สอา


สทสสาส