นิยามที่ดีที่สุด
ดฟแำินนาใแนท

เช่นเดีวกันกับคำว่า ดฟแำินนา แต่อันนี้มีกระจิตกระใจจะพิมพ์หน่อย (หรือตั้งแบบไม่จำ url ไว้)


้ะะยซฝฝดฟแำินนาใแนท