ดฟแำินนา


5

(น.) facebook มักเกิดขึ้นตอนทุรนทุรายอยากเช็คสเตตัส

ดฟแำินนาใแนท


เสนอนิยามใหม่

ดฟแำินนา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง