นิยามที่ดีที่สุด
ดฟแำินนา

(น.) facebook มักเกิดขึ้นตอนทุรนทุรายอยากเช็คสเตตัส


ดฟแำินนาใแนท