นิยามที่ดีที่สุด
ดจรหบหบ

เป็นคำย่อ ย่อมาจากคำว่า"ดัดจริตหีบิดหีเบี้ยว"


ปกติใช้ด่ากัน 555

ดจรหบหบ

ดิตจะหรัตหิตบี่เหี้ยวบี้(คำผลวน)


ดัตจริตหีบิตหีเบี้ยว