นิยามที่ดีที่สุด
ณธกร นราภิรพงศ์

......ืิาสิ้่มิ้


่้่าดเ้า่อ้