นิยามที่ดีที่สุด
ฑวิตถ์ อ่านว่า ทะ-วิด

ฑวิตถ์ อ่านว่า ทะ-วิด
ชาย
ใช้เป็นชื่อไม่มีความหมายเฉพาะ


ฑวิตถ์ อ่านว่า ทะ-วิด