นิยามที่ดีที่สุด
ฑวิตถ์ ทะ-วิด

ฑวิตถ์ ทะ-วิด
ใช้เป็นชื่อไม่มีความหมายเฉพาะ


ฑวิตถ์ ทะ-วิด