นิยามที่ดีที่สุด
ชนะด้วยความเคยชิน

เป็นการกระทำหนึ่ง เมื่อทำการใดสำเร็จบ่อยเกิน 99.99% มักจะถูกใช้พูดออกมา


" กูใช้กัญญาร์โด้ชนะด้วยความเคยชิน "