นิยามที่ดีที่สุด
งั้นเอง

เป็นอยู่อย่างนั้น ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง


ฝนก็ตกอยู่งั้นเอง รถก็ติดอยู่งั้นเอง