2

เป็นตัวอักษรที่เลิกใช้แล้ว

คนฅ้นฅน <<<< เลิกใช้แล้ว ???


เสนอนิยามใหม่

ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง