นิยามที่ดีที่สุด

เป็นตัวอักษรที่เลิกใช้แล้ว


คนฅ้นฅน <<<< เลิกใช้แล้ว ???