นิยามที่ดีที่สุด
คิดว่าดีก็ทำต่อไป

อะไรที่คิดว่าดีแล้ว ก็จรงทำต่อไป อย่าได้แคร์สายตาประชาชน


ถ้าคิดว่าดีก็ทำต่อไปเถอะ การโกงกินบ้านเมืองน่ะ