นิยามที่ดีที่สุด
ขุ

เป็นคำด่าชนิดหนึง ซึ่งแปลว่า"ควย"
ชื่อเต็ม ขุขวด


พี่เฉโปร
โปรขุ