นิยามที่ดีที่สุด
ขยะ

ขยะก็คือนินู


นินูก็คือขยะ

ขยะ

ขยะความคิด


ประโยคกำกวมเหล่านี้ช่างน่าขยะแขยงจริง