นิยามที่ดีที่สุด
กินเนสบุ๊ค

สถิติที่มีไว้เพื่อทำลาย
ที่ได้บันทึกไว้


........

กินเนสบุ๊ค

กิน Netbook


วันนี้อยากกิน netbook จุง