นิยามที่ดีที่สุด
กิตติวุฒโฑภิกขุ

เจ้าของวลีอมตะนิรันดร์กาล "ฆ่าคอมมิวนิสต์แล้วจะได้บุญ"


แล้วถ้าฆ่าคนโกงแล้ว บาปไหมครับ