นิยามที่ดีที่สุด
กิตติพงศ์

คนหล่อเหลา


กิตติ = คนหล่อ พงศ์=เหลา