นิยามที่ดีที่สุด
กราก

มันก็คือคำว่ากากนั้นเอง


"ไอนี้กรากหวะ"

กับ

"ไอนี้กากหวะ"