นิยามที่ดีที่สุด
กต

กวนตีน.


กต. ย่อมาจาก กวนตีน