นิยามที่ดีที่สุด
Cheerleader

ผู้นำเชียร์


BUU AHS Cheerleader ผู้นำเชียร์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา