นิยามที่ดีที่สุด
โหยหาความรักความเมตตา

เป็นเนื้อร้องของเพลงหนึ่ง ที่กินเวลาไม่เกิน 30 วินาที แสดงความวิโยคโศกเศร้า


โหยหาความรักความเมตตา.....