นิยามที่ดีที่สุด
โปผร

โปผร เป็นคำจากโปร บางคนชอบพิมผิด


โปผรเหรอสัส