นิยามที่ดีที่สุด
เด็กหน่อง

เด็กที่ห้าวแต่เก่งแต้ปาก
เล่นพักเล่นพวก


พีมารค์เด็กหน่อง
น้องฟูเด็กหน่อง