ลีพร


2

แม่ของใอเด็กปัญญาอ่อนคนหนึ่ง ชื่อ โ... TPS

ลูกใอลีพรเปรตทุกคน


เสนอนิยามใหม่

ลีพร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง