นิยามที่ดีที่สุด
ราชรี

ราชบุรี = จังหวัดราชบุรี


ราชรี-นครฐม คับบ