นิยามที่ดีที่สุด
รัชช่า

ม.ราชพัด


A:มึงเรียนไหนวะ
B:รัชช่า