นิยามที่ดีที่สุด
ม่ายลู้

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่า ไม่รู้ มักจะดูกระแดะๆ


เตง เค้าม่ายลู้จาพูดจาบอกยางงาย