นิยามที่ดีที่สุด
มะ

ไม่ไงฟะ


เรามะดั้ยปายลิ้วนะ
แปลว่า เราไม่ได้ไปแล้ว