นิยามที่ดีที่สุด
มดไง

มดไง มอดไง คุยอะไรลุงมอด ... มีเชี่ยไรหลายอันฟะ