นิยามที่ดีที่สุด
น้าแดง

เพี้ยนมาจากน้ำแดง พวกแหลงใ้ต้ชอบพูด


ไม่เอาน้ำส้วม เอาน้าแดงแล้วกัน