น้าแดง


5

เพี้ยนมาจากน้ำแดง พวกแหลงใ้ต้ชอบพูด

ไม่เอาน้ำส้วม เอาน้าแดงแล้วกัน


เสนอนิยามใหม่

น้าแดง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง