นิยามที่ดีที่สุด
ทอง

เป็นสิ่งมีค่าที่เป็นพระบิดาของเด็กคนหนึ่ง


คลองทวย