นิยามที่ดีที่สุด
ต้อน

ใช้แทนความหมายว่า อ่อน กาก นู้บ เหี้ย บลาๆ


อย่ามาต้อนดิ๊ หรือ มึงแม่งต้อนหวะ