ควยอะไร


2

เป็นการอุทานออกมา ด้วยความไม่พอใจของบุคคลนั้นๆ

ควยอะไรล่ะโยม


เสนอนิยามใหม่

ควยอะไร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง