นิยามที่ดีที่สุด
ควยอะไร

เป็นการอุทานออกมา ด้วยความไม่พอใจของบุคคลนั้นๆ


ควยอะไรล่ะโยม