นิยามที่ดีที่สุด
กำท่ด

กรรม ขอโทษ เหมือนแบบเหมือนคำอุทานอะ


อุ้ยกุไม่รุ้วกำท่ด