><


1

อาการปรี้ส แตก หรือ การ ชอบ/ปลื้ม อะไรอย่าสุดๆๆ

>< กรี้สสส


เสนอนิยามใหม่

><
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง