นิยามที่ดีที่สุด
><

อาการปรี้ส แตก หรือ การ ชอบ/ปลื้ม อะไรอย่าสุดๆๆ


>< กรี้สสส