นิยามที่ดีที่สุด
แค่โสด

ชื่อเพลงลาวๆของ Soloist ที่ไปก็อปเพลง Ficton ของ Beast เขามาไง


" เพลงแค่โสดมันลาวจังแก "