นิยามที่ดีที่สุด
หลอกล่อ

(นาม.)
วิธีการที่นายทุนทำสัญญาซื้อขายข้าวหรือผลไม้ตามที่ตกลงกันกับชาวนา ชาวสวน หรือชาวไร่เมื่อข้าวลัดใบหรือผลไม้ยังอ่อนอยู่ โดยตกลงกันว่านายทุนจะได้ข้าวเปลือกหรือผลไม้นั้นไปหลังจากนวดข้าวแล้วหรือเมื่อผลไม้นั้นแก่เต็มที่แล้ว,
โดยปริยาย หมายถึง การที่พ่อแม่รับเงินจากนายทุน ซึ่งจ่ายให้เป็นค่าตัวเด็กผู้หญิงไว้ล่วงหน้า แล้วนายทุนจะมารับตัวเด็กไปเพื่อค้าประเวณี เป็นการใช้หนี้คืนให้แก่นายทุน.


หลอกล่อเด็กไปขาย.

หลอกล่อ

(กริยา.) ใช้อุบายทุจริตให้หลงเชื่อในสิ่งที่เป็นเท็จ.


หลอกล่อเด็กไปขาย.

หลอกล่อ

(กริยา.)
หลอกให้เชื่อโดยมีเครื่องจูงใจ.
ล่อให้เชื่อโดยมีเครื่องจูงใจ.


เอาตุ๊กตามาหลอกล่อเด็กให้หยุดร้องไห้

หลอกล่อ

ฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำ หลอกล่อบุคคลอื่น ไม่ว่าผู้กระทำ หรือผู้ถูกกระทำ จะเป็นชาย หรือหญิง และจะเป็นคู่สมรสของตน หรือไม่ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้ถูกกระทำ อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้ถูกกระทำ เข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น.


หลอกล่อผู้อื่นให้ทำตามที่ตนต้องการ