นิยามที่ดีที่สุด
ว่าบาป

ถูกใส่ร้าย,ว่าเราไปในทางไม่ดี


ชอบว่าบาปว่าเราเจ้าชู้
ชอบว่าบาปว่าเราไม่สวย