นิยามที่ดีที่สุด
รถยนต์

รถก็คือรถจะหวังอะไร


ข้นขับรถก็ขับรถ