นิยามที่ดีที่สุด
มะเปง

แปลว่าไม่เป็น


เทอทำอัลไลมะเปง