นิยามที่ดีที่สุด
มหกรรมซูมเป้า

การที่นำรูปศิลปินที่ตุงบ่อยๆมาซูมเป้า


เก๊าซูมเป้าบ่อยนะตะเอง