นิยามที่ดีที่สุด
ประชาชาติ

1. (กริยา) การกระทำแบบเดียวกับที่ตนกำลังต่อว่าคนอื่น
2. Hotlink


หยั่มมาประชาชาติสิครัฟ

ประชาชาติ

หนังสือพิมพ์รายวันที่ดีมากถึงที่สุดในขณะนั้น


ก็ใช่ไง