นิยามที่ดีที่สุด
นอกรีด

= นอกรีต [ต เต่า สะกด]
อ่านว่า [นอก-รีด] ไม่อ่านว่า [นอ-กรีด]
[หมายถึง ไม่ประพฤติตามจารีตประเพณี]
[มักสะกดผิดเป็น นอกรีด ด เด็ก สะกด อาจสับสนกับคำว่า รีดผ้า ซักรีด รีดไถ]
[รีด (ด เ็ด็ก สะกด) = บีบ เค้น ทำให้ไหลออกมา ทำให้ยาวออก ทำให้เรียบ]


ผู้เขียนไม่ได้แอนตี้อาชีพขายตรง แต่แอนตี้ขายตรงบางสายงาน ที่ทำธุรกิจนอกรีด หลอกลวง ไร้จรรยาบรรณ และศีลธรรม