นิยามที่ดีที่สุด
ธีร์

คำว่า "ธีร์ หรือ ธี" ในพจนานุเกรียนฉบับปี 2558 ได้ระบุคำแปลไว้ว่า
ธีร์ หรือ ธี มาจาก >>> Three , Thee
หรือ
จะตั้งมาจากชื่อคนก็ได้ เช่น ธีร์ ธีธี่ธี้ธี๊ธี๋ และสามารถแปลเป็นอย่างอื่นได้หลายอย่าง
#ธีร์เป็นคนอ่อนไหวง่ายรักใครรักจริงนานและลืมยาก


ไม่มีอะ ลาก่อยย