นิยามที่ดีที่สุด
เดเระเดเระ

มีความหมายว่า อ่อนหวานหรืออ่อนช้อย


โมเอะ