นิยามที่ดีที่สุด
ห้ระ

เป็นอุทานภาษา english ที่เขียนว่า shit แต่ลืมแปลภาษา


i ห้ระ in the toilet