นิยามที่ดีที่สุด
สูบเลือดสูบเนื้อ

ก. เรียกเอาเงินหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยอาการขูดรีดหรือเอารัดเอาเปรียบอย่างยิ่ง.


แพทย์ผู้รักษาโรคต่างผลัดเปลี่ยนช่วยกันลงแขกสูบเลือดสูบเนื้อผู้ป่วยและญาติ.