นิยามที่ดีที่สุด
สารกล่อมประสาท

ยากล่อมประสาท หรือยาคลายเครียด เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท โดยจะออกฤทธิ์ไปกระตุ้น หรือกดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะอารมณ์และจิตใจ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของสมอง อารมณ์ และร่างกาย ทำให้จิตใจสงบคลายความวิตกกังวลได้
ประเภทของยากล่อมประสาท ( ยาคลายเครียด ) มี 2 ประเภทคือ
1. ยากล่อมประสาทที่ออกฤทธิ์แรง (Major Tranquilizers) ออกฤทธิ์ตั้งแต่ทำให้ร่างกายและสมองมีอาการซึมลง จนถึงหลับสนิท เช่น ยา Phenothiazines ยานี้มักใช้สำหรับผู้ที่มีอาการทางจิตชนิดที่มีอาการประสาทหลอน เนื่องจากยาประเภทนี้ออกฤทธิ์แรง การใช้จึงต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์เท่านั้น หากใช้ยากล่อมประสาทประเภทนี้เป็นเวลานาน จะเกิดความต้านทานยาและทำให้เกิดพิษข้างเคียงค่อนข้างมาก
2. ยากล่อมประสาทที่ออกฤทธิ์อ่อน (Minor Tranquilizers) จะออกฤทธิ์ช่วยระงับความวิตกกังวล และคลายความเครียดของสมองและอารมณ์ ทำให้นอนหลับง่าย การใช้ยาประเภทนี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้ร่างกายเกิดการดื้อยาได้ และเกิดการเสพติดได้ด้วย ตัวอย่างยาประเภทนี้ที่ใช้กันมากและรู้จักกันดี คือ Diazepam หรือ Valium.


เหตุการณ์การทำร้ายตนเอง และผู้อื่น ที่เกิดขึ้นในสังคม ทุกวันนี้ ส่วนหนึ่ง มาจากผู้มีความผิดปกติทางจิต บางรายมีสภาวะจิตผิดปรกติมาตั้งแต่กำเนิด หรืออาจเกิดจากความเจ็บป่วย แต่มีจำนวนไม่น้อย ที่มีอาการมาจากการที่ร่างกายได้รับสารที่มีผลต่อจิต
มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อาทิ ใบกระท่อม เห็ดเมา ใบฝิ่น (ใบยาสูบที่นำมาผลิตเป็นส่วนประกอบของบุหรี่)
ส่วนสารสังเคราะห์และยา โดยเฉพาะยา อาจเป็นยาที่ใช้ในการรักษาพยาบาลทั่วไป เช่น ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท ยารักษาโรคซึมเศร้า ยารักษาโรคจิตประสาท
สารสังเคราะห์ที่พบบ่อย คือ สารกล่อมประสาท ยากระตุ้นประสาท ยาเสพติดชนิดกินหรือฉีด และยารักษาโรคที่นำมาใช้ผิดวิธี เป็นต้น.