กกกกำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำห


-2

เะั1ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ4-4444พ1พ้้้้้้้้้้้้้้้้พ

8ะ625เ48ุุุเ2ะ575ุะเอเ1เะั4ัห


เสนอนิยามใหม่

กกกกำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำห
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง